Razpis za študentsko pomoč v okviru EXPO Milano 2015 za obdobje najmanj treh mesecev

21. 1. 2015

Rok prijave: Rok za prijavo je do vključno 4. 2. 2015.

Na podlagi sklepa 8. seje Koordinacijskega odbora EXPO Milano 2015, SPIRIT Slovenija javna agencija, Dimičeve 13, 1000 Ljubljana, v okviru Sekcije EXPO Milano objavlja prosta mesta za študentsko pomoč v Milanu, v Italiji.

V okviru svetovne razstave EXPO Milano, ki bo potekala od 1.5.2015 do 31.10.2015 v Milanu, v Italiji, se bo med 144 državami s samostojnim paviljonom predstavila tudi Slovenija. V ta namen razpisuje Javna agencija SPIRIT Slovenija prosta mesta za študentsko pomoč.

Delovno mesto za študentsko pomoč je namenjeno študentom. Študentska pomoč za namen projekta bo v času poteka svetovne razstave, trajala določen čas - najmanj tri mesece, zaradi povečanega obsega del na slovenskem razstavnem prostoru EXPO Milano 2015.

Kandidati - študenti, ki se bodo prijavili na študentsko delo, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

Študentska pomoč bo obsegala naslednje naloge:

Prijava mora vsebovati:

 1. Europass CV s fotografijo,
 2. pisno izjavo o ravni znanja italijanščine in še enega svetovnega jezika,
 3. pisno izjavo in kratek opis dosedanjih izkušenj,
 4. izjavo kandidata - študenta, da:
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
  • izjavo, da za namen tega postopka javne objave dovoljuje Javni agenciji SPIRIT Slovenija, pridobitev podatkov iz prejšnje točke tega razpisa iz uradnih evidenc.

Izbranim kandidatom - študentom na delu na slovenskem razstavnem prostoru EXPO Milano 2015 v Italiji bo SPIRIT Slovenija zagotovil:

 1. prenočišče v Italiji v času opravljanja študentske pomoči na razstavnem prostoru;
 2. akreditacijo za dostop do razstavnega prostora EXPO Milano;
 3. obvezno uniformo, razen obutve;
 4. plačilo za opravljeno študentsko pomoč, ki bruto na mesec znaša 1.500,00 EUR.

Izbrani kandidati - študenti morajo sami kriti vse ostale stroške, na primer:

 1. vse stroške poti iz Slovenije do Milana, Italije in nazaj,
 2. zavarovanja za tujino,
 3. lokalnega prevoza in
 4. prehrane v času opravljanja študentskega dela.

Prijave:

Kandidat - študent vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za študentsko pomoč na projektu EXPO Milano 2015« na naslov: SPIRIT Slovenija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 4. 2. 2015. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska prijava, ki mora v naslovu vsebovati zapis: »za študentsko pomoč na projektu EXPO Milano 2015« in mora biti poslana na elektronski naslov: expomilano2015 spiritslovenia si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

S kandidati - študenti bo opravljen razgovor in testiranje jezikovne pismenosti. Po opravljenem razgovoru bo kandidat - študent obveščen o izbiri oz. ne izbiri po elektronski ali navadni pošti.

V času trajanja razstave bo na študentsko delo napotenih predvidoma 12 študentov.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije:

Informacije v zvezi z javno objavo lahko pridobite pri ge. Idi Praček, e-naslov: ida.pracek spirtislovenia si, Tel: 059 089 519.

Elektronski dokumenti:

Razpis