Javno naročilo za oblikovanje in izdelavo uniform za osebje SPIRIT Slovenija na EXPO Milano 2015

23. 1. 2015

Rok prijave: Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 9. 2. 2014, do 12.00 ure.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe, na osnovi javnega naročila, ki se vodi po evidenčnem postopku, za »Oblikovanje in izdelavo uniform za osebje SPIRIT Slovenija, na EXPO Milano« najkasneje do dne, 9. 2. 2014, do 12.00 ure na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Naročilo zajema oblikovanje in izdelavo uniform za osebje naročnika na EXPO Milano 2015, skladno z zahtevami naročnika. Naročilo zajema oblikovanje dveh ženskih in dveh moških uniform ter izdelavo izbrane linije ženskih in moških uniform, pri čemer se naročnik zaveže naročiti najmanj:

Ponudba mora vsebovati:

A. Dve različni modni in tehnični skici ženske uniforme in dve različni modni in tehnični skici moške uniforme, pri čemer so zahteve naročnika:

za žensko uniformo:

za moško uniformo:

Ženski in moški kosi oblačil morajo odražati svežino, mladost ter zagotavljati gibljivost in vzdržljivost oblačil (močni šivi in pralna tkanina). Ženska in moška uniforma morata biti barvno usklajeni in delovati kot eno, namenjeni za univerzalno uporabo za poslovne, večerne in družabne namene.

Glede odtenka sive barve ali uporabi več odtenkov sive barve, naročnik nima posebnih zahtev in presojo prepušča oblikovalcu, pri čemer naj se upošteva, da bo svetovna razstava trajala od 1.5.2015 do 31.10.2015, torej tekom toplejšega dela leta.

B. Podatke o tkanini, ki jo namerava ponudnik uporabiti pri izdelavi oblačil in sicer:

C. Predračun (Obrazec 3), ki ga ponudnik izpolni tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven do 31. 10. 2015. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje

Ponudnik mora podati ponudbo za javno naročilo na predloženih obrazcih. Ponudbo mora izdelati v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.

Naročnik si pridržuje pravico do uskladitve končnega dizajna uniform z izbranim ponudnikom.

Rok izdelave uniform: najkasneje do 15.4 2015. Naročnik bo naročal oblačila po konfekcijskih številkah.

Več o javnem naročilu najdete tukaj.

Prijave:

Rok za predložitev pisnih ponudb je najkasneje do dne, 9. 2. 2014, do 12.00 ure na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ - PONUDBA UNIFORME EXPO«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika. Ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Dodatne informacije:

Kontaktna oseba naročnika je Mojca Skalar Komljanc.

Ponudnik lahko zaprosi za dodatna pojasnila najkasneje do 4. 2. 2015, do 12.00 ure na elektronski naslov: mojca.skalar spiritslovenia si. Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval objavil na spletni strani najpozneje 6. 2. 2015.

Elektronski dokumenti:

Razpisna dokumentacija (docx)

Razpisna dokumentacija (pdf)

Brand Book STO